Informace o placení zdravotního pojištění pro všechny zaměstnance agentury Práce Liberec s.r.o.

27.12.2017

Tyto informace setýkají zdravotního pojištění, které musí každý občan ČR ze zákona vminimální výši 1.647,- Kč měsíčně zaplatit sám nebo ze svého výdělku,pokud ho za něj neplatí stát. Veškeré výše výdělků a částky pojistného uváděnév tomto informačním letáku jsou uvedeny pro takový typ pracovněprávního vztahu,který zakládá účast na zdravotním a sociálním pojištění. Mezi takové smlouvy NEPATŘÍ:

· Dohodao provedení práce s výdělkem nižším než 10 tis. měsíčně

· Pracovnísmlouva nebo Dohoda o pracovní činnosti pokud mzda (odměna) nedosáhla, anineměla dosáhnout rozhodného příjmu (v roce 2018 2.500,- Kč)

Mezi smlouvy, které zakládají účast nazdravotním a sociálním pojištění, PATŘÍ:

· Dohodao pracovní činnosti (tzv. DPČ) – pokud dosáhla nebo měla dosáhnout rozhodnéhopříjmu (v roce 2018 2.500,- Kč)

· Pracovnísmlouva na dobu určitou nebo neurčitou (tento typ smlouvy uzavíráme přidlouhodobých brigádách, které mají charakter pracovního poměru)

·Kdv NEJSTE samoplátce:

·jste student mladší 26 let a studujete takový studijníprogram, který je uznán Ministerstvem školství za soustavnou přípravu nabudoucí povolání - zdravotní pojištění za Vás platí stát

·máte trvalé zaměstnání s výdělkem více jak 12.200,- Kčměsíčně - - zdravotní pojištění za Vás platí stálý zaměstnavatel

·nejste student a máte více zaměstnavatelů na částečný úvazeka v součtu si vyděláte více, jak 12.200,- Kč měsíčně ­zdravotní pojištění zaVás platí všichni Vaši zaměstnavatelé

·jste registrovaný naÚřadu práce a v jednom měsíci si nevyděláte v součtu u všech případnýchzaměstnavatelů více jak 6.100,- Kč (tzv. možnost přivýdělku při podpoře naÚřadu práce) - zdravotní pojištění za Vás platí stát

·jste osoba samostatně výdělečně činná (tzv. OSVČ,podnikatel s živnostenským listem) a platíte si sám minimální odvod zdravotníhopojištění ve výši 2.024,- Kč měsíčně

Pokud nejstesamoplátce, můžete pracovat v agentuře PráceLiberec s.r.o. bez omezení a jsou Vám k dispozici všechny služby aservis (např. denní vyplácení, výplaty na účet atd.).

Kdv JSTE samoplátce:

jste student, ale starší 26 let

jste student, který studuje takový studijníprogram, který není uznán Ministerstvem školství za soustavnou přípravu nabudoucí povolání (např. některé jazykové školy, večerní studium, dálkovéstudium, rekvalifikace apod.)

nejste student, nejste registrovaný na ÚP anemáte žádné trvalé zaměstnání a nevyděláváte si více jak 12.200,- Kč měsíčně,a to ani v součtu u všech Vašich zaměstnavatelů

Jaké povinnosti máte jako samoplátce?

Pokud se stanetesamoplátcem (například studujete VŠ, ale dosáhnete věku 26 let), měli byste sipohlídat, zda vás škola odhlásila na ČSSZ, ke které spadáte trvalým bydlištěm.Sociální pojištění si platit nemusíte, ale můžete dobrovolně. Tyto platby Vámovlivní počítání délky odpracovaných let pro výpočet důchodu.

Musíte se saminahlásit na Vaší zdravotní pojišťovně jako samoplátce a platit si zdravotnípojištění. Zdravotní pojištění musíte odvádět v minimální měsíční výši 1.647,-Kč, a to bud' přímo sami, nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele. Jakmile senahlásíte sami na zdravotní pojišťovně a začnete u agentury Práce Liberec s.r.o. pracovat,automaticky vás přihlásíme na vaší pojišťovně na dny, kdy pracujete. Poukončení práce nebo pracovní smlouvy vás opět odhlásíme. Pozor, každý měsíc se posuzuje samostatně!

Jakým způsobem jste ze zákona povinni doplatitsi zdravotní pojištění:

· Pokud v daném měsíci nikde nepracujete, pak je Vašípovinností zaplatit 1.647,- Kč na zdravotní pojišťovně

· Prostřednictvím zaměstnavatele v případě, že v danémměsíci nějakého zaměstnavatele máte

·Pokud máte jednohonebo více zaměstnavatelů, ale vyděláte si v součtu méně než 12.200,- Kč zaměsíc, jste povinni doplatit ze mzdy (nebo ze svého) prostřednictvím zaměstnavatele rozdíl mezi částkou 1.647,- Kč a částkouodvedenou z vydělané mzdy. Pokud si vyděláte více jak 12.200,- Kč měsíčně,odvedete ze své mzdy automaticky více než 1.647,- Kč a povinnost minimální platbymáte tímto splněnu, tj. nemusíte nic doplácet.

Příklad:20. 9. 2018 vám bylo 26 let. Škola vás automaticky odhlásí k 30. 9. 2018 a od1. 10. 2018 jste automaticky samoplátce. V říjnu již nebudete nikde pracovat, aproto si musíte sám/sama na zdravotní pojišťovně uhradit minimální pojistné vevýši 1.647,- Kč. V listopadu budete pracovat u agentury Práce Liberec s.r.o. Zaměsíc listopad si uhradíte zdravotní pojištění prostřednictvím agentury Práce Liberec s. r. o. V prosincinebudete pracovat nikde, proto si opět uhradíte pojistné ve výši 1.647,- Kčsám/sama přímo na zdravotní pojišťovně.

Jak bude probíhat zaměstnání a vyplácení uagentury Práce Liberec, pokud JSTE samoplátcem?

Brigády a směny si zamluvíte stejně jako doposud.Způsob vyplácení mzdy se však bude lišit podle toho, kolik si vyděláte a zdamáte více zaměstnavatelů. Jednotlivé možnosti, které mohou nastat:

1. Kroměagentury Práce Liberec máte ještě jiného zaměstnavatele, u kterého si v danémměsíci vyděláte více, jak 12.200,- Kč tuto skutečnost potvrdíte načestném prohlášení a mzdu si můžete vybírat denně Do konce měsíce, vekterém jste takto u agentury Práce Liberec pracovali, musíte donést potvrzení ozaměstnání a výši příjmu od stálého zaměstnavatele

2. Kroměagentury Práce Liberec máte ještě jiného zaměstnavatele a vyděláte si vsoučtu od obou zaměstnavatelů více jak 12.200,- Kč. Tuto skutečnost potvrdítena čestném prohlášení a mzdu si můžete vybírat denně. Do konce měsíce,ve kterém jste takto u agentury Práce Liberec pracovali, musíte donéstpotvrzení o zaměstnání a výši příjmu od druhého zaměstnavatele

3. Kromě agentury Práce Liberec máte ještě jinéhozaměstnavatele, ale nevyděláte si v součtu od obou zaměstnavatelů vícejak 12.200,- Kč. Doplatkem zdravotního pojištění však pověříte jinéhozaměstnavatele, než je agentura Práce Liberec, tuto skutečnost potvrdíte načestném prohlášení a mzdu si můžete vybírat denně. Do konce měsíce, vekterém jste takto u agentury Práce Liberec pracovali, musíte donést potvrzení ozaměstnání a výši příjmu od druhého zaměstnavatele

4. Kroměagentury Práce Liberec máte ještě jiného zaměstnavatele, ale nevyděláte si vsoučtu od obou zaměstnavatelů více jak 12.200,- Kč. Doplatkem zdravotníhopojištění pověříte agenturu Práce Liberec. Mzda vám bude vyplácenadenně, ale bude u nás deponována adekvátní část minimální zdravotního (1.647,-Kč). Postupně Vám bude doplácena poměrná část podle výdělku a závěrečnévyúčtování proběhne v řádném výplatním termínu (20. Dne následujícíhoměsíce)

5. AgenturaPráce Liberec je vaším jediným zaměstnavatelem. Mzda vám bude vyplácenadenně, ale bude u nás deponována adekvátní část minimální zdravotního (1.647,-Kč). Postupně Vám bude doplácena poměrná část podle výdělku a závěrečnévyúčtování proběhne v řádném výplatním termínu (20. Dne následujícíhoměsíce)

Proč právě 1.647,- Kč měsíčně?

Vyměřovacím základempro výpočet minimálního odvodu za kalendářní měsíc je pro rok 2018 částka 12.200,-Kč. Z tohoto minimálního základu musí být odvedeno 13,50%, což je uváděných1.647,- Kč. Pokud si v měsíci vyděláte více, je samozřejmě více i odvedeno.

Proč tedy u výplaty strhává zaměstnavatel 11%, ale dopočet do minima zdravotního pojištění je 13,50%?

Protože se jedná se odvě odlišené věci. Při výplatě je Vám sice strháváno 11% z hrubé mzdy, z tohoje ale jen 4,5% zdravotní pojištění, zbylých 6,50% tvoří sociální pojištění.Avšak dalších 9% zdravotního pojištění hradí agentura Práce Liberec jako Vášzaměstnavatel, takže v součtu to je 13,5% zdravotního pojištění.

Jaké potvrzení od agentury Práce Liberecdostanu na stržený doplatek?

Při převzetí doplatkuzdravotního pojištění Vám pokladní agentury Práce Liberec předá orazítkovanýpříjmový pokladní doklad s uvedenou výší doplatku a měsícem, za který jedoplatek realizován. Bude to pro Vás zároveň doklad, že máte splněnou povinnostdoplatku zdravotního pojištění. K tomuto doplatku však nelze vystavit potvrzenío výši příjmu za daný měsíc ihned. O toto potvrzení můžete zažádat až pokompletním zpracování a uzávěrce mezd - tedy po 20. dnu následujícího měsíce.

Co když přestanu/začnu být samoplátcem,studentem, změním zdravotní pojišťovnu, odhlásím se z Úřadu práce apod.? Jakoukoli změnuosobních údajů jste povinni nahlásit agentuře Práce Liberec nejpozději do 8 dnůod jejich vzniku. Pokud tak neučiníte, vystavujete se riziku úhrady škodyzpůsobené nenahlášením změn těchto údajů. Vzniklá škoda může být poměrně vysokádíky penále, které si pojišťovny účtují, proto nám ve vlastním zájmu nahlasteveškeré změny.

Příklad: Nenahlásíte změnu zdravotní pojišťovny a agenturaPráce Liberec za Vás odvede pojištění jiné pojišťovně. Vznikne tak penále uvaší nové pojišťovny. Toto penále jste ze zákona povinni uhradit Vy.

Vstup pro klienty

Jsme členy

APA

Máte problém s odpady? Naše společnost ABC instalatéři Praha nabízí odborné strojní čištění odpadů včetně revize kanalizace kamerou. Společnost Arkov - dodavatel ložisek od renomovaných výrobců. Ložiska SKF, ZKL, KINEX, TIMKEN, INA, FAG.